• Kontrast
  • Wielkość tekstu

Podróżuj razem z nami

Sprzedaż biletów międzynarodowych

Kup bilet online

Znajdź połączenie online

Wyszukiwarka

Dworzec MDA

                                                                         

 

 

Spółka Małopolskie Dworce Autobusowe S.A. zarządza dworcami autobusowymi na terenie województwa małopolskiego zlokalizowanych na terenie miasta Krakowa oraz Nowego Sącza. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w zakresie prowadzonej działalności Spółka skupia obecnie swoje działania na inwestycjach służących podwyższeniu jakości i komfortu podróży. W ramach prowadzonej działalności Małopolskie Dworce Autobusowe S.A. świadczą usługi z zakresu:

 

  • kompleksowego zarządzania dworcami autobusowymi w Krakowie oraz Nowym Sączu, w tym odprawę autobusów z ww. dworców;
  • sprzedaży biletów autobusowych na zasadach prowizji;
  • wynajmu powierzchni użytkowych na zarządzanych dworcach pod działalność usługowo-handlową oraz reklamę.

 

 

O firmie

 

W kwietniu 1945 r. w Warszawie powołano Państwowy Urząd Samochodowy, z którego wyłonione zostały Wojewódzkie Urzędy Samochodowe (WUS), z których następnie wyodrębniono organizacje samochodowe pod nazwą Państwowa Komunikacja Samochodowa. Podstawą do prawnego usamodzielnienia się przedsiębiorstwa PKS był dekret Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1946 o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego "Państwowa Komunikacja Samochodowa" (Dz. U. z 1946 r. Nr 4, poz. 31).

 


W 1945 r. z Wojewódzki Urząd Samochodowy w Krakowie zostaje wydzielony krakowski oddział przedsiębiorstwa PKS, noszący nazwę Państwowa Komunikacja Samochodowa Oddział w Krakowie. W roku 1946, po przejęciu obiektu przedwojennego dworca autobusowego znajdującego się w Krakowie przy pl. św. Ducha, krakowski oddział PKS uzyskał stałe miejsce gdzie rozpoczynały i kończyły się regularne kursy autobusowe. PKS Odział w Krakowie od roku 1947 do roku 1952 zarządzał stacjami w Krakowie, Tarnowie, Zakopanem, Nowym Sączu, w Rzeszowie, Kielcach, Przemyślu i Krośnie.


 W wyniku transformacji ustrojowej przedsiębiorstwo państwowe PKS podzielono w 1990 roku na 176 przedsiębiorstw. Część podmiotów została zlikwidowana, uległa konsolidacji, komunalizacji lub prywatyzacji.

 W roku 1999, na mocy Aktu Komercjalizacji przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej doszło do powstania jednoosobowej spółki Skarbu Państwa pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krakowie S.A. Od 2008 r. większościowym akcjonariuszem Spółki stało się Województwo Małopolskie. W dniu 01 maja 2012 r. PKS w Krakowie S.A sprzedała całą część przewozową Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej i Spedycji Oświęcim S.A.

Województwo Małopolskie, zgodnie z przyjętą przez Sejmik „Strategią rozwoju Województwa Małopolskiego” (uchwała nr XXIII/250/2000r.), jednym ze swych nadrzędnych celów określiło „lepszą dostępność komunikacyjną całego regionu”, w tym „sprawny system transportu wewnętrznego”. Rolę tę miała spełnić realizacja koncepcji stworzenia Krakowskiego Centrum Komunikacyjnego w skład którego wchodzić miały między innymi:

 

  • dworzec kolejowego Kraków Główny
  • dworzec autobusowy
  • Ulica Wita Stwosza
  • Tunel drogowy pod Dworcem Głównym PKP
  • Tunel szybkiego tramwaju

 

 


Jednym z głównych przedsięwzięć mających na celu poprawę obsługi pasażerskiej miasta Krakowa i całego województwa stało się wówczas wybudowanie nowego dworca autobusowego, stanowiącego realizację koncepcji Krakowskiego Centrum Komunikacyjnego.

Dla realizacji tego przedsięwzięcia, w dniu 28 października 2003 roku powołana została spółka pod firmą Regionalny Dworzec Autobusowy w Krakowie Sp. z o.o. Jej założycielami i początkowymi wspólnikami byli: Województwo Małopolskie, Gmina Miejska Kraków oraz Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krakowie S.A.

 

 


 Z końcem roku 2005, do użytku został oddany nowoczesny, dwupoziomowy dworzec autobusowy wraz z budynkiem usługowo-biurowym, zlokalizowany w Krakowie przy ul. Bosackiej 18. Spółka RDA w Krakowie Sp. z o.o. stale się rozwijała prowadząc operacyjną działalnością dworcową. W roku 2012, zakupiła prawo użytkowania wieczystego Dworca Autobusowego w Nowym Sączu, rozpoczynając tym samym nowy etap rozwoju w zakresie zarządzania dworcami autobusowymi w regionie.

Po wniesieniu aportem przez wspólnika Województwo Małopolskie do spółki PKS w Krakowie S.A. posiadanych udziałów w RDA w Krakowie sp. z o.o. oraz po umorzeniu udziałów wspólnika Gminy Miejskiej Kraków, PKS w Krakowie S.A. stał się posiadaczem całości udziałów Spółki.

W dniu 1 lipca 2013 r. doszło do połączenia spółek RDA w Krakowie sp. z o.o. i PKS w Krakowie S.A. w trybie 492 § 1 pkt 1 k.s.h. w zw. z art. 516 § 6 k.s.h. tj. poprzez przejęcie całego majątku RDA w Krakowie sp. z o.o. przez PKS w Krakowie S.A. W efekcie połączenia spółka PKS w Krakowie S.A. zmieniła firmę na „Małopolskie Dworce Autobusowe” S.A. (dalej też zwane MDA S.A.) oraz utrzymała działalność operacyjną na podległych dworcach.

 

 

 

W ramach działalności związanej z odprawą autobusów z dworców, Spółka posiada umowy na świadczenie obsługi pasażerskiej z ponad 200 Przewoźnikami, z których w Krakowie odprawianych jest dziennie niemal 1200 kursów, a w Nowym Sączu ponad 500. Rocznie w ramach obsługi pasażerskiej z usług Małopolskich Dworców Autobusowych S.A. korzysta około 10 000 000 Podróżnych.

 

 

 

Dane Spółki:

Małopolskie Dworce Autobusowe S.A.

al. Beliny-Prażmowskiego 6a/6

31-514 Kraków

NIP: 675-00-01-219

REGON: 000616706

KRS: 0000085864