Tu zaczyna się Twoja podróż

Wyszukiwarka połączeń

więcej

Kup bilet międzynarodowy

Sprzedaż online

Kup bilet
krajowy

Sprzedaż online

Prowadzenie rejestru akcjonariuszy przez PKO BP BM

Zarząd spółki pod firmą Małopolskie Dworce Autobusowe S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Mosiężnicza 3, 31-547 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000085864 („Spółka”), działając na podstawie art. 17 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.) oraz w związku z art. 3281 i art. 3282 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1526), informuje akcjonariuszy Spółki o zawarciu z dniem 04 września 2020 r. Umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną Oddziałem – Biurem Maklerskim w Warszawie („PKO BP BM”).

 

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż rejestr akcjonariuszy powinien zostać utworzony przez PKO BP BM w dniu 01 marca 2021 r. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy.

 

Od dnia utworzenia rejestr akcjonariuszy będzie prowadzony, w postaci elektronicznej, przez PKO BP BM. Po utworzeniu rejestru akcjonariuszy podmiotem przetwarzającym dane osobowe akcjonariuszy, a także podmiotem uprawnionym do aktualizacji danych osobowych akcjonariuszy w rejestrze akcjonariuszy będzie PKO BP BM.