1. MDA
 2. /
 3. 02.03.2021 Sprawy organizacyjne związane z prowadzeniem rejestru...

Sprawy organizacyjne związane z prowadzeniem rejestru akcjonariuszy od dnia 01.03.2021 r.

Zarząd spółki pod firmą Małopolskie Dworce Autobusowe S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Mosiężnicza 3, 31-547 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000085864 (dalej „Spółka”), w związku z uruchomieniem z dniem 1 marca 2021 r. przez  Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego (dalej „PKO BP BM”) rejestru akcjonariuszy Spółki, przekazuje poniższe informacje opracowane przez Spółkę wspólnie z PKO BP BM.

1. Obsługa przez Spółkę Akcjonariuszy, którzy nie złożyli dokumentów akcji do dnia 28 lutego 2021 r.

Od dnia 1 marca 2021 r. Akcjonariusze spółki Małopolskie Dworce Autobusowe S.A. (dalej „Akcjonariusze”), którzy nie zarejestrowali się do dnia 28 lutego 2021 r., powinni zgłaszać się do Spółki z dokumentami akcji, w celu dokonania rejestracji. W tym celu prosimy o wcześniejsze umawianie spotkania przez Sekretariat Biura Zarządu Spółki, tel. 12 411 00 01.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.) dokumenty akcji zachowują moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez Akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie wskazanej ustawy.

2. Informacje PKO BP BM dla Akcjonariuszy ujawnionych w rejestrze akcjonariuszy 

Zasady obsługi Akcjonariuszy zostały przez PKO BP BM określone w Regulaminie rejestru akcjonariuszy w Biurze Maklerskim PKO Banku Polskiego (dalej „Regulamin”).

PKO BP BM ww. Regulamin udostępnia na stronie internetowej PKO BP BM znajdującej się pod adresem: https://www.bm.pkobp.pl/era/. Akcjonariusze mają również dostęp do ww. informacji poprzez kafelek „Rejestr akcjonariuszy” udostępniony na stronie głównej PKO BP BM znajdującej się pod adresem: https://www.bm.pkobp.pl/.

Na ww. stronie oprócz Regulaminu Akcjonariusze znajdą informacje, zarówno dotyczące lokalizacji punktów obsługi klienta (dalej „POK PKO BP BM”), w których będą mogli zostać obsłużeni, jak też informacje o zakresie czynności wykonywanych na rzecz Akcjonariuszy przez PKO BP BM w związku z prowadzaniem przez PKO BP BM rejestru akcjonariuszy Spółki.

Dodatkowo wskazana strona zawiera, między innymi:

 1. informacje o funkcjonalności aplikacji eRA z perspektywy Akcjonariusza
 2. sekcje pytań i odpowiedzi, gdzie akcjonariusze znajdą informacje podzielone tematycznie między innymi w zakresie:
  - sposobu zmiany danych osobowych i kontaktowych, czy możliwości udzielenia zgody na komunikację elektroniczną z PKO BP BM i Spółką
  - wymaganych dokumentów przy zbyciu/darowiźnie/spadku akcji zapisanych w rejestrze akcjonariuszy
  - sposobów powiadamiania przez PKO BP BM o dokonanych wpisach
  - informacji o tym czym jest wyciąg z rejestru akcjonariuszy czy też świadectwo rejestrowe
  - jak również informacji o możliwych powodach problemów z logowaniem do aplikacji eRA czy o zajęciach komorniczych

Ww. informacje będą przez PKO BP BM aktualizowane w miarę potrzeb.

Dodatkowo ww. zestaw informacji, wraz z opisem aktualnej funkcjonalności eRA (perspektywa Akcjonariusz)  Akcjonariusze będą mieli dostępny w aplikacji pod klawiszem „pomoc”.

3. Kanały obsługi Akcjonariuszy ujawnionych w rejestrze akcjonariuszy oraz zakres ich obsługi

PKO BP BM będzie obsługiwał Akcjonariuszy Spółki, w następujący sposób:

a) w POK PKO BP BM w godzinach ich pracy – w pełnym zakresie wynikającym z przepisów prawa, niezależnie od tego czy Akcjonariusz wyraził zgodę na komunikację elektroniczną czy też nie. Lista POK PKO BP BM znajduje się na stronie internetowej znajdującej się pod adresem: https://www.bm.pkobp.pl/o-nas/placowki/. Lista POK PKO BP BM będzie również dostępna dla akcjonariuszy na stronie wskazanej w pkt. 2.

W POK PKO BP BM Akcjonariusze ujawnieni w rejestrze akcjonariuszy od dnia 1 marca 2021 r. będą mieli możliwość realizacji wszystkich czynności wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności będą mieli możliwość pobrania bezpłatnie wyciągu z rejestru akcjonariuszy, stanowiącego informacje o której mowa  w art. 3285 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

b) za pośrednictwem aplikacji eRA (część dedykowana dla Akcjonariuszy) znajdującej się pod adresem: https://www.era.pkobp.pl – Akcjonariusze, którzy wyrazili zgodę na komunikację elektroniczną ze Spółką oraz PKO BP BM (profil pasywny) oraz podali numer telefonu komórkowego.

W aplikacji eRA Akcjonariusze od dnia 1 marca 2021 r. będą mieli możliwość zarówno przeglądu rejestru akcjonariuszy, jak też możliwość bezpłatnego pobrania wyciągu z tego rejestru (wyciąg zawiera dane dot. Emitenta, emisji oraz informacje z rejestru akcjonariuszy dotyczące danego Akcjonariusza). W aplikacji eRA, z perspektywy Akcjonariusza, Akcjonariusze będą mieli również dostęp do powiadomień i raportów, gdzie będą zamieszczanie kierowane do niego informacje.  Zakres funkcjonalności aplikacji eRA (perspektywa Akcjonariusza) będzie sukcesywnie rozszerzany,
a informacje będą udostępniane Akcjonariuszom na ww. stronach dedykowanych dla Akcjonariuszy.

4. Dane Akcjonariuszy

PKO BP BM uprzejmie informuje, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa obrotu oraz prawidłowej weryfikacji tożsamości Akcjonariuszy, w trakcie pierwszej wizyty Akcjonariusza w POK PKO BP BM, PKO BP BM będzie przed rozpoczęciem jego obsługi prosił o potwierdzenie przez Akcjonariusza danych przekazanych przez Spółkę.

Ww. aktualizacja danych nie będzie uniemożliwiała korzystania z aplikacji eRA, z zastrzeżeniem sytuacji w której dane Akcjonariusza przekazane przez Spółkę nie będą zgodne, a także nie będą zgodne z danymi PKO BP BM. W tych szczególnych przypadkach Akcjonariusze przed uzyskaniem dostępu do funkcjonalności aplikacji eRA będą musieli dokonać identyfikacji tożsamości w POK PKO BP BM.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z opinią Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku prowadzenia rejestru akcjonariuszy podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy (w przypadku Spółki jest to PKO BP BM) oraz Spółka są odrębnymi administratorami i nie dochodzi do powierzania przetwarzania danych osobowych. W konsekwencji PKO BP BM będzie pełnił funkcję Administratora danych osobowych Akcjonariuszy, w związku z prowadzonym dla Spółki rejestrem akcjonariuszy.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Akcjonariuszy przez Spółkę znajduje się <tutaj>

5. Loginy i hasła dla Akcjonariuszy prawnych

PKO BP BM poinformowało, że  zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, art. 2 ust. 2 pkt. 10) w brzmieniu, które weszło w życie  z dn. 1 marca 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 187) za klienta rozumie się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której instytucja obowiązana świadczy usługi lub dla której wykonuje czynności wchodzące w zakres prowadzonej przez nią działalności zawodowej, w tym z którą instytucja obowiązana nawiązuje stosunki gospodarcze, lub na zlecenie której przeprowadza transakcję okazjonalną, przy czym w przypadku umowy ubezpieczenia przez klienta instytucji obowiązanej rozumie się ubezpieczającego, a w przypadku umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy, o której mowa w art. 3282 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 i 2320), przez klienta instytucji obowiązanej rozumie się wyłącznie akcjonariusza, zastawnika lub użytkownika akcji podlegającego wpisowi do tego rejestru w związku z transakcją stanowiącą podstawę dokonania wpisu.

PKO BP BM  będzie sukcesywnie podejmować kontakt z Akcjonariuszami prawnymi, którzy udzielili zgody na komunikację elektroniczną w celu uzupełnienia  przez Akcjonariuszy danych  reprezentantów i beneficjentów rzeczywistych.

Akcjonariusze prawni, którzy chcieliby uzyskać w szybszym terminie dostęp do aplikacji eRA mogą zgłaszać się do POK PKO BP BM celem uzupełnienia ww. danych oraz ewentualnego udzielenia pełnomocnictw.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej