1. MDA
 2. /
 3. 26.05.2021 Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia...

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zarząd spółki pod firmą Małopolskie Dworce Autobusowe S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Mosiężnicza 3, 31-547 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000085864 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 § 1 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 17 czerwca 2021 roku, na godzinę 10:00, w lokalu znajdującym się na drugim piętrze budynku przy ul. Mosiężniczej 3 w Krakowie (31-547).

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
 4. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020.
 9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020.
 11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu o pokrycie straty Spółki za rok 2020 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu o pokrycie straty Spółki za rok 2020.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2020.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020.
 14. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku.
 16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2020.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia celów zarządczych na rok 2021 i upoważnienia Rady Nadzorczej do ich uszczegółowienia z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia hipoteki na nieruchomości położonej w Krakowie na działkach ewidencyjnych nr 180/15 i 180/16 oraz objętej odpowiednio księgami wieczystymi o numerach KR1P/00308411/8 i KR1P/00344907/6.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego.
 20. Wolne wnioski.
 21. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 402 § 2 k.s.h., w związku z zamierzoną zmianą Statutu Spółki Zarząd Spółki informuje o proponowanych zmianach Statutu Spółki, zgodnie z którymi:

 1. Dotychczasowy § 8 ust. 3 w brzmieniu: „Zarząd prowadzi księgę akcyjną.” skreśla się.
 2. Dotychczasowy § 31 ust. 3 zdanie drugie w brzmieniu: „W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 4 nie stosuje się.” skreśla się.
 3. Dotychczasowy § 31 ust. 4 w brzmieniu: „Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowym.  Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu wszystkim członkom Rady.” otrzymuje brzmienie: „Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i uzasadnieniu zastosowania trybu oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.”.
 4. Dodaje się § 31 ust. 5 i 6 o treści: „5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których Statut Spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu. 6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie
  za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.”.
 5. Dodaje się § 38 ust. 3 o treści: „Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, z uwzględnieniem postanowień Kodeksu spółek handlowych.”.
 6. Dotychczasowy § 49 ust. 1 zdanie pierwsze w brzmieniu: „Spółka publikuje swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.” otrzymuje brzmienie: „Spółka publikuje swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.”.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej